Notícies

Oberta la convocatòria de les subvencions Programa Esport Solidari

Ja està oberta la convocatòria de les subvencions per a participar en el programa de les escoles esportives “Esport Solidari”, temporada 2022/2023.

Procediment de concessió de la subvenció.

El procediment de concessió de la subvenció és el de concurrència competitiva, per la qual cosa les beques s'atorgaran segons els principis de publicitat, concurrència i objectivitat.

- Requisits i règim de les ajudes.

-La beca s'atorgarà prèvia petició del sol·licitant.

-El sol·licitant (progenitor o tutor) i l'alumne/a hauran d'estar empadronats a la Pobla de Vallbona.

-L'alumne/a de l'Escola Esportiva haurà de ser menor de 16 anys (extrem que haurà de complir a la finalització del termini de sol·licitud).

-Inscriure's en alguna de les modalitats d'Escoles Esportives recollides en la guia de l'Ajuntament.

-Assistir i participar de manera activa en les activitats de l'escola durant tot el curs.

No trobar-se incurs en cap supòsit de l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. S'exceptua el compliment de l'apartat 13.2 e, donada la naturalesa de la subvenció.

Membres de la unitat familiar.

Són membres computables de la unitat familiar:

1. Els progenitors o tutors del menor.

2. L'alumne/a.

3. Germans/as solters/as que siguen menors de 26 anys i que convisquen en el domicili familiar.

4. Germans/as solters/as majors de 26 anys, amb una diversitat funcional igual o superior al 33%, sempre que s'acredite que conviu en el mateix domicili i sempre que no perceben cap mena d'ingressos.

En el cas de divorci o separació legal dels progenitors, no es considerarà membre computable el que no convisca amb la persona sol·licitant de la beca. Tanmateix, i això s'aplicarà també en relació amb la viduïtat d'algun dels progenitors, sí que tindrà la consideració de membre computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, encara que no es trobe legalitzada la seua situació com a parella de fet, la renda de la qual s'inclourà en el còmput de la renda de la unitat familiar.

En el cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar els que convisquen en el domicili en el qual es trobe empadronat. Per a això s'haurà d'aportar acord o resolució per la qual s'estableix el règim de custòdia compartida. 


Últims bans

Últimes notícies

Agenda